allomas 10

Miesięcznik węgierskiej polonii

PW


Odpowiedzialny wydawca/Felelős kiadó:
Két Tölgy 2022 Non-Profit Kft.

Zespół redakcyjny/Szerkesztőség:
Redaktor naczelny/
Főszerkesztő 
Monika Wróbel

Redaktor węgierski/Magyar nyelvű szerkesztő
Viktória Kellermann

Redaktor graficzny/Grafikai szerkesztő
Katarzyna Świdnicka 

Korekta językowa/Korrektúra
Anna Wanda Zöldy

Stali współpracownicy/Állandó szerzőink
Jerzy Celichowski, Emilia Kovalcsik, Alicja Nagy, Robert Rajczyk,
Małgorzata Takács

Redakcja/Szerkesztőség
1102 Budapest, Állomás u. 10.
Telefon: +36 1 2613479
e-mail: redakcja.poloniawegierska@gmail.com

Drukarnia / Nyomda:
Pannónia Nyomda Kft.
  

Początek strony